Jak správně řešit autonehodu v zahraničí

Jak správně řešit autonehodu v zahraničí

Jak správně řešit autonehodu v zahraničí

Jak správně řešit autonehodu v zahraničí

Cesta vlastním autem na dovolenou do zahraničí přináší výhody, ale i rizika. Možnost nezaviněné i vámi zaviněné dopravní nehody bývá vzhledem k cizímu prostředí větší, než na známých domácích silnicích. Scénář, jak v případě nehody postupovat, by si měl každý řidič důkladně připravit před započetím cesty.

Prvním bodem by měla být znalost problematiky pojištění. I v zahraničí platí povinné ručení nebo havarijní pojištění. Pokud nemáte uzavřeno celoroční havarijní pojištění, je možné si ho sjednat i krátkodobě na dobu dovolené v zahraničí.  

Riziko spojené s nehodou kryje obecně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – tedy povinné ručení, které má ochránit oba její účastníky. Poškozený dostane odškodnění, viník nebude muset platit případnou škodu.


Zelená karta je základ

Dokladem o zaplacení povinného ručení a jeho platnosti je zelená karta. Před cestou do zahraničí si předem zjistěte, zda v zemích, do kterých cestujete, je zelená karta uznávána.

Zelená karta platí ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru, ale i v dalších zemích, a to i mimo Evropu. Ve které zemi zelená karta platí, zjistíte nejrychleji přímo na ní, v bodu číslo 8 – Územní platnost.

Pozor, když bude na zelené kartě přeškrtnuta rozeznávací značka státu, zelená karta na jeho území neplatí. Stejně důležité je přečíst si u některých států uvedené upřesnění o platnosti karty.

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody v zahraničí, snažte se zachovat klid a řešit ji podle konkrétní situace.

                                                                                                                    

            

Univerzální             postup po dopravní nehodě

        
            
 • Neprodleně                 zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody.                           

              
        
          
 • Zapněte                 varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.                              

              
        
            
 • Nezapomeňte                 při všem, co na místě dopravní nehody děláte, dbát na                 svou bezpečnost.                  

              
        
           
 • Jakmile                 budete vystupovat z vozu, oblečte si vestu vyrobenou z                 retroreflexních materiálů.                                 

              
        
           
 • Je-li                 někdo zraněn, poskytněte podle svých schopností a možností                 první pomoc a vždy kontaktujte místní záchranou službu,                 hasiče či policii.                                 

              
        
       
 • Některé                 země EU již sice zrušily národní čísla tísňového volání                 a využívají jednotné evropské číslo tísňového volání                 112, ale pro vaši pohodu je důležité si před přejezdem                 hranic zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi vlastně                 platí (například kontakty na policii v Německu 110, v                 Rakousku 133, v Itálii 113, ve Francii 112).                  

              
        

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

Kdy se 

musí volat policie?

Otázka, zda volat ke každé nehodě policii či ne, záleží na tom, kde se právě nacházíte. Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo.

V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody, mezi něž patří zejména škody na zdraví, usmrcení nebo velké materiální škody.

Pokud už bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze v tom případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním.

V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. „I v zahraničí pište česky. Navíc při výslechu má cizinec právo na tlumočníka,“ radí ve svém materiálu ministerstvo vnitra.

Jak postupovat bez policie

Jestliže nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je vždy nezbytné s dalšími účastníky nehody sepsat společný záznam o nehodě (Euro protokol). Ten musí obsahovat zejména údaje o místu a času dopravní nehody, o jejích účastnících a vozidlech, o její příčině, průběhu a následcích.


Můžete k tomu využít český „Záznam o dopravní nehodě“, který jste obdrželi při uzavírání pojištění vozidla nebo vyzvedli v pojišťovně, a měli byste ho vozit s sebou ve vozidle. Oba účastníci nehody záznam po řádném vyplnění a prostudování musí podepsat.

 

Záznam o dopravní nehodě obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích, a proto ho využijte, i když dalším účastníkem nehody bude cizinec.

 

Před oddělením dokumentu se přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán ve všech vyhotoveních včetně uvedení počtu vyplněných bodů. Po oddělení jednotlivých listů kopií již není možné doplňovat další údaje. Nebyly by totiž propsány na všechna vyhotovení.
Co dělat, když nejsem viníkem

Jak jsme již uvedli, evropský záznam o dopravní nehodě se musí vyplňovat vždy. Tedy i v případě, že jste nehodu nezavinili a viník vás přesvědčuje o tom, že vše sám bez „zbytečného sepisování“ vyřídí.

„Pokud máte dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře,“ přidává další rady Česká kancelář pojistitelů.

Jako důkazní materiál je optimální pořídit fotodokumentaci z místa nehody.

                                                                                    


            

Údaje,             které nezbytně potřebuji od viníka nehody

        
  
 • jméno,                 příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo                 vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena

              
        
            
 •                 
 • státní                 poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací                 značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena

              
        
 • název                 a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění                 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo                 pojistné smlouvy

              
        
 • číslo                 pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou                 platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4.

              
        

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů


Nárok na plnění jen jednou

Pro uplatnění nároku na pojistné plnění za škodu způsobenou řidičem zahraničního vozidla máte několik možností.

Pozor, pro všechny varianty však platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Nelze tedy nárok uplatňovat po subjektu v zahraničí a ještě duplicitně u domácí pojišťovny. Za to riziko vám takové „šibalství“ rozhodně nestojí.

V České republice a podobně v řadě dalších zemí je totiž duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu!

                                                                                    

            

Kde             všude můžete žádat odškodnění

        
 
 • přímo                 u příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce

              
        
 • u                 národní Kanceláře státu, ve kterém k dopravní nehodě                 došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu                 Rady kanceláří                  

                     
 • pokud                 vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem                 registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru                 (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), u                 škodního zástupce zahraničního pojistitele v České                 republice – k jehož zjištění lze využít služeb                 Informačního střediska České kanceláře pojistitelů               

              
        
        
 • jestliže                 se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcení a nedojde k                 identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního                 zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody                 nebo k uspokojení vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému                 odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním                 zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění                 a prokázání nároku nebo k identifikaci vozidla, jehož                 provozem vám byla způsobena škoda, můžete se obrátit na                 Českou kancelář pojistitelů

              
        

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů


Co dělat, když jsem viníkem

Pokud jste viníkem nehody v zahraničí, postupujte podle výše uvedeného návodu stejně jako v případě, že jste byl poškozený.

Odlišnosti jsou pouze v tom, jaké údaje od vás bude potřebovat poškozený řidič a jak se bude vyřizovat pojistné plnění.

                                                                                    

            

Jaké údaje potřebuje poškozený

        
 
 • vaše                 jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo                 vlastníka vozidla

                   
 • obchodní                 jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění                 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo                 pojistné smlouvy

                   
 • státní                 poznávací (registrační) značku vozidla, kterým byla škoda                 způsobena

              
 • číslo                 zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4

              
            Zdroj:             Česká kancelář pojistitelů                     

Zavinění nehody pak bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve, ohlaste pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinné ručení.

                                    

            

Pojišťovně             oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového             stavu týkajícího se nehody.

        
            

Předložte             ke škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření             postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

            

Když je vozidlo nepojízdné 

            

            

Pokud             je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné,             kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. I když jste             viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od             pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení.

            

Z titulu             havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného             vozidla. Čísla telefonu na vaši asistenční službu máte             zpravidla uvedeno na asistenční kartě (k povinnému ručení či             k havarijnímu pojištění), nebo v tzv.             asistenčním sešitě, anebo na nálepce ve vozidle. Určitě ho             najdete také na zelené kartě. 

            

K základní             variantě obsahu asistenční služby patří oprava vozidla na             místě, odtah vozidla, uskladnění vozidla, právní pomoc,             nocleh a případné nutné tlumočení.

            

Asistenční             službu své pojišťovny volejte i v případě, že si             nebudete jisti dalším postupem.             

            

Pozor na lovce nehod

            

„Zásadně             nepřijímejte nabídku asistenčních služeb od poskytovatelů,             kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou             smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny,             eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny             dalšího účastníka nehody,“ varuje na svých webových             stránkách ministerstvo vnitra.

            

Na             praktiky tak zvaných „lovců nehod“ doplatilo v minulosti už             nesčetně řidičů. A i když jejich nabídnuté služby znějí             velkoryse, v konečném důsledku se proti oficiální             asistenci výrazně prodraží.

            

Závěrem             opět zajistěte neprodlené předání sepsaného společného             záznamu o dopravní nehodě pojistiteli.             

            

Pokud             neznáte údaje o odpovědnostní pojišťovně viníka, obraťte             se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů.             

            


            

        


 

Publikováno: 25.02.2020
Aktualizováno: 29.02.2020
Autor: Miroslav Tryner

Diskuze: Jak správně řešit autonehodu v zahraničí

V diskusi zatím není žádný komentář...

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Nejznámější nudistické pláže světa Nudistické pláže byly vždy dráždivým...
Nejznámější nudistické pláže světa
Deset nejvyšších rozhleden v České republice Rozhledny se na území Česk...
Rozhledna a televizní vysílač Praděd v Jeseníkách
Oblíbená přírodní koupaliště v ČR Máme tady konec května a nevlídné po...
Lom Hostěradice, foto: Přebral
Největší zábavní parky v Evropě Milujete dobrodružství? Máte slabost pr...
Největší zábavní parky v Evropě
Nejznámější filmové festivaly Mezinárodní filmový festival v Karlových ...
Nejznámější filmové festivaly
Kam na letní dovolenou 2020? Letní dovolenou v zahraničí bude Čechům ří...
Dovolená u moře
Nejkrásnější místa Severní Ameriky Severní Amerika představuje bezespor...
Nejkrásnější místa Severní Ameriky
Nejkrásnější skanzeny v České republice Skanzen, nebo také muzeum v pří...
Archeoskanzen Modrá, foto: archeoskanzen.cz
Přehled nejlepších destinací pro surfování Cestování na dovolenou k moř...
Přehled nejlepších destinací pro surfování

Vybrané Fotogalerie

© 2008-2021 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist